Algemene Voorwaarden

 Artikel 1 Definities

 • Mariska van der Hiele, gevestigd in de oosterscheldestraat 19 te Middelburg, , KvK-nummer 22047165, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach. 
 • De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coachee. 
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling van honorarium en kosten jegens coaches werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten, workshops en levering van overige diensten en producten door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke coachee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Coach is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 2. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de coachee redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst of traject vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reis- materiaalkosten, zullen tevens worden vermeld.
 3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject wordt doorlopen. Coach is gerechtigd een aanbetaling te vergen.
 4. Betaling in termijnen is op verzoek niet uitgesloten. Coach is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan. Losse sessies dienen te allen tijde voorafgaand aan de sessie te zijn voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een overeenkomst eerder aanvangt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
 7. Indien de coachee in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de coachee in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 8. Indien de coachee in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de coachee.
 9.  Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Mariska van der Hiele gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
  10. Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Mariska van der Hiele voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met Mariska van der Hiele dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de coachee zijn de vorderingen van coach op de coachee onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Coachee stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.
 2. Coachee staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Coachee vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt coachee niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van coachee.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat coachee beoogde. Coachee erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van andere factoren.
 2. Coach zal coachee nooit verplichten iets te doen en resultaat op die handelingen beloven. Coachee dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken. Coach zal bij haar advies uitgaan op het eigen inzicht van de coachee. 
 3. Coach is geen arts en zal zich nimmer zo voordoen. Een traject van coach is geen erkende oplossing voor lichamelijke of geestelijke problematiek. Er wordt geen advies gegeven op medisch ofwel psychisch vlak, er wordt niet met behandelplannen gewerkt en geen medicatie uitgeschreven. Coach is gerechtigd coachee door te verwijzen in geval van klachten waarbij coach niet voldoende te hulp kan schieten.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft coach de mogelijkheid haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van coach en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Coach maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan coachee en zij zullen de geplande werkzaamheden in overleg verzetten. 
 2. Met de acceptatie van een offerte bestaat een betalingsverplichting voor coachee. Annulering van de overeenkomst door coachee dient altijd schriftelijk te gebeuren. Bij annulering na acceptatie van de offerte, maar voor aanvang van de werkzaamheden, wordt 10% van het geofferde bedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering nadat de werkzaamheden zijn aangevangen, is coachee gehouden de tot dan toe gemaakte uren en kosten direct te voldeon.
 4. Een losse sessie kan tot 48 uur voorafgaand aan de geplande sessie kosteloos worden verzet. Bij annulering binnen 48 uur of het verstek laten gaan komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9 Workshops

 1. Coach behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door coach wordt gewijzigd, heeft coachee het recht zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Indien er geen andere workshop plaatsvindt, heeft coachee recht op restitutie.
 2. Wanneer coachee onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan coach worden doorgegeven. Er vindt in een dergelijk geval nimmer recht tot restitutie plaats.
 3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door coachee dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan coach en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer coach in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
  4. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet. Dit geldt tevens voor livedagen.

Artikel 10 Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 3. Deelnemer ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Coach heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. Coach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
 6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan coach niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Coach behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 8. Coach is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 9. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van coach.
 10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van coach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 11. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.
 12. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 13. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

 1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens coachee verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Coachee blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst. 
 4. Coach is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van coachee gedurende uitvoering van een overeenkomst op locatie.
 5. Coach is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van coachee na afloop van een training of sessie. Coachee maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 6. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan coachee voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door coach in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 7. Coachee vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en advies.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan coachee ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij coach. Het is coachee nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Artikel 13 Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Coachee wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 14 Klachten

 1. Coachee is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.
×