Algemene Voorwaarden Opleiding tot Grondingstherapeut®

 Artikel 1 Definities

1.1. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is gevestigd in Middelburg, ingeschreven onder KvK-nummer 22047165 en in deze algemene voorwaarden de opdrachtnemer.
1.2. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap handelt tevens onder de volgende handelsnamen: Centrum Haar Natuur, Spirit Business Mom, Mariskavanderhiele.nl, Grondingstherapie, Grondingstherapeut en Centrum Vrouwelijk Leiderschap.
1.3. Wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘deelnemer’, wordt de wederpartij bedoeld.
1.4. Met ‘overeenkomst’ wordt de overeenkomst van opdracht bedoeld op grond waarvan deelnemer tegen betaling een opleiding volgt bij Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen,
overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden die Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap voor deelnemer uitvoert.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op derden die door Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap worden ingeschakeld om de overeenkomst uit te voeren.
2.3. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dit geval zal Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap nieuwe algemene voorwaarden aan deelnemer toezenden, waarbij de laatst toegezonden versie steeds van toepassing is. Indien de nieuwe versie ingrijpende wijzigingen bevat, met voor deelnemer nadelige gevolgen, heeft deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.4. Eventuele algemene voorwaarden van deelnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. In het geval dat één of meerdere van deze bepalingen (deels) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de resterende bepalingen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 Aanbod
3.1. Deelnemer heeft de mogelijkheid om zich via de website van Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap in te schrijven voor een opleiding of module. Hiervoor wordt gewerkt met een digitaal inschrijvingsformulier.
3.2. Een uitgebracht aanbod is vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
3.3. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap kan niet gehouden worden aan (een bepaald deel van) een aanbod, indien deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een uitgebracht aanbod geldt niet voor eventuele volgende opdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen
4.1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen.
4.2. De tarieven voor de opleiding zijn op basis van een prijs per studiejaar of module en inclusief BTW, (online) studiemateriaal en overnachtings- en maaltijdkosten, maar exclusief inschrijfkosten. Het is eveneens mogelijk om aanvullende 1-op-1 lessen af te nemen in pakketvorm.
4.3. Indien een opleiding of module op basis van een accreditering is vrijgesteld van de omzetbelasting, zal in afwijking van het voorgaande lid geen BTW in rekening gebracht worden.
4.4. Bij de inschrijving voor de opleiding of module via het inschrijfformulier, dient klant direct de verschuldigde inschrijfkosten te voldoen, tenzij anders overeengekomen. Indien er sprake is van inschrijfkosten, zullen deze voor de vaststelling van een eventuele annuleringsvergoeding op basis van artikel 7.5. of 7.6. deel uitmaken van de overeengekomen prijs.
4.5. Het bedrag voor het volgen van de opleiding, aparte module of 1-op-1 lessen dient door Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap te zijn ontvangen vóór de aanvang van de eerste les.
4.6. Partijen kunnen ook betaling in termijnen overeenkomen. In dit geval zullen partijen afspreken in hoeveel termijnen betaald kan worden en op welke data de termijnbetalingen ontvangen dienen te zijn. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap rekent geen extra kosten aan voor de betaling in termijnen.
4.7. Indien Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap het bedrag niet heeft ontvangen vóór de start van de uitvoering van de overeenkomst, is zij gerechtigd om deelnemer de toegang tot de les te weigeren. Wanneer deelnemer bij de betaling in termijnen een termijn niet op tijd heeft betaald, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap eveneens gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten en de toegang tot de content te ontzeggen.
4.8. De prijzen die Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap bij het aangaan van de overeenkomst communiceert, zijn gebaseerd op het op dat moment geldende prijspeil. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven, heeft Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap het recht om de prijzen te wijzigen. Indien de prijzen binnen drie maanden worden verhoogd en deelnemer particulier is, heeft deelnemer het recht om de
overeenkomst te ontbinden.
4.9. Na afloop van de werkzaamheden zal nog een nacalculatie plaatsvinden wanneer er meer uren zijn besteed aan de uitvoering van de overeenkomst.
4.10. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen, op de factuur een andere betaaltermijn staat of de werkzaamheden eerder dienen aan te vangen.
4.11. Deelnemer is van rechtswege in verzuim, indien zij haar betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn. Vanaf het moment dat deelnemer in verzuim is, tot aan het moment dat de factuur volledig is voldaan, is deelnemer wettelijke rente
verschuldigd.
4.12. Wanneer deelnemer in gebreke of verzuim is, komen alle redelijke kosten die Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap moet maken om de vordering te innen, voor de rekening van deelnemer.
4.13. Indien deelnemer zich in een staat van liquidatie, faillissement of surseance van betaling bevindt, zijn alle vorderingen die Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap op deelnemer heeft direct opeisbaar. Eventueel verleende licenties komen in dit geval meteen te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking
5.1. Deelnemer dient alle benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst op tijd aan Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap ter beschikking te stellen. Hieronder wordt mede verstaan eventuele voedselallergieën in verband met de te verzorgen maaltijden tijdens de opleidingsdagen.
5.2. Deelnemer dient de gegevens uit het voorgaande lid kenbaar te maken via het inschrijfformulier voor de opleiding of module.
5.3. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie. Dit geldt ook voor informatie die door derden wordt aangeleverd.
5.4. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap zal vertrouwelijk met de gegevens van deelnemer omgaan.
5.5. Indien deelnemer onjuiste gegevens aanlevert of gegevens niet tijdig aanlevert, waardoor de overeenkomst niet of niet geheel uitgevoerd kan worden of er hierdoor vertraging ontstaat, komen eventueel daaruit voortkomende extra kosten voor rekening van deelnemer.
5.6. Deelnemer vrijwaart Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap voor alle schade die ontstaat door het niet voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Het uitvoeren van de opdracht gaat gepaard met een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
6.2. Indien deelnemer aanvullende ondersteuning wenst, heeft zij de mogelijkheid om extra 1-op-1 lessen in pakketvorm te boeken. In dit geval is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de lessen binnen de overeengekomen pakkettermijn. Lessen die niet binnen de overeengekomen termijn zijn gepland, komen te vervallen. Indien deelnemer een les buiten de termijn wenst te plannen, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
6.3. Een deel van de opleiding, modules en 1-op-1 lessen vindt online plaats. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste software en een stabiele internetverbinding om de sessies plaats te laten vinden.
6.4. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap behoudt zich het recht voor derden in te schakelen voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6.5. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap voert geen opdrachten uit die in strijd zijn met de wet of niet overeenstemmen met haar professionaliteit.

 

Artikel 7 – Wijziging en annulering
7.1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in samenspraak de overeenkomst aanpassen. Een wijziging of aanvulling kan resulteren in meerwerk en zal op basis van een nacalculatie bij deelnemer in rekening gebracht worden. Wanneer de wijziging of aanvulling resulteert in extra kosten, een verandering van de kwaliteit of beïnvloeding van het tijdstip van voltooiing, zal Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap deelnemer hiervan op de hoogte stellen.
7.2. Wanneer zich nieuwe feiten of omstandigheden voordoen, die een verstoring van de vertrouwensrelatie met zich meebrengen, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is in dit geval geen schadevergoeding aan deelnemer verschuldigd.
7.3. In het geval dat Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap onverhoopt verhinderd is, stelt zij deelnemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Partijen zullen in samenspraak de les of looptijd van de opleiding, module of het pakket proberen te verzetten. Wanneer dit niet mogelijk is, is deelnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Indien deelnemer van dit recht gebruikmaakt, komt de betalingsverplichting voor de nog niet uitgevoerde werkzaamheden te vervallen.
7.4. Wanneer deelnemer de overeenkomst wenst te annuleren, dient zij dit schriftelijk te doen. Deelnemer kan, indien de overeenkomst op afstand is gesloten, deze binnen 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de werkzaamheden binnen de termijn van 14 kalenderdagen plaatsvinden of deelnemer ondernemer is, is deze mogelijkheid tot ontbinding uitgesloten.

7.5.1. Indien deelnemer particulier is en zij haar deelname aan een opleiding, module of pakket wenst te annuleren voordat de activiteit is begonnen, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap gerechtigd om op basis van de volgende onderdelen (a tot en met d) een annuleringsvergoeding in rekening te brengen:

Annulering tot 8 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 10% van de overeengekomen prijs.
Annulering binnen 8 tot 4 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 20% van de overeengekomen prijs.
Annulering binnen 4 tot 2 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 30% van de overeengekomen prijs.
Annulering binnen 2 weken of korter voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 50% van de overeengekomen prijs.

7.5.2. Indien deelnemer particulier is en zij haar opleiding, module of pakket tussentijds wenst te annuleren, is zij gehouden om de reeds gewerkte uren en gemaakte kosten en 50% van de resterende uren en kosten te vergoeden.
7.6.1. Indien deelnemer ondernemer is en zij een afgenomen opleiding, module of pakket wenst te annuleren voordat de activiteit is begonnen, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap gerechtigd om op basis van de volgende onderdelen (a tot en met d) een annuleringsvergoeding in rekening te brengen:

Annulering tot 8 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 30% van de overeengekomen prijs.
Annulering binnen 8 tot 4 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 50% van de overeengekomen prijs.
Annulering binnen 4 tot 2 weken voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 70% van de overeengekomen prijs.
Annulering binnen 2 weken of korter voor de aanvang van de opdracht, resulteert in betaling van 100% van de overeengekomen prijs.

7.6.2. Indien deelnemer ondernemer is en haar opleiding, module of pakket tussentijds wenst te annuleren, blijft de volledige betalingsverplichting in stand.
7.7.1. Een losse 1-op-1 les, al dan niet binnen een pakket, kan tot 24 uur voorafgaand aan de les kosteloos worden verzet. Bij het verzetten binnen 24 uur of het verstek laten gaan komt de les te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. In het geval de les onderdeel uitmaakt van een pakket, dient deze binnen de looptijd van het pakket plaats te vinden. Lessen die na afloop van de termijn nog niet zijn gebruikt komen ofwel te vervallen, wat geen invloed zal hebben op het totaalbedrag, of kunnen worden afgenomen tegen
meerprijs.
7.7.2. Indien deelnemer particulier is en een les binnen 24 uur wenst te verzetten of deze verstek laat gaan, zal in afwijking van het voorgaande lid 50% van de prijs voor een losse les aangerekend worden.
7.8. Wanneer deelnemer te laat is voor een 1-op-1 les, wordt de verstreken tijd niet ingehaald. Indien deelnemer meer dan 15 minuten te laat komt voor een les, komt deze te vervallen, tenzij anders overeengekomen.
7.9. Voor de deelname aan een opleiding, module of pakket werkt Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap met deelnamevereisten en/of een kennismakingsgesprek. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is gerechtigd om op basis van het kennismakingsgesprek of verschafte informatie omtrent vaardigheden personen van deelname uit te sluiten.
7.10. De opleidingen en modules bevatten een groepselement. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is gerechtigd een minimumaantal deelnemers te verlangen. Wanneer dit minimumaantal niet wordt bereikt, vindt de opleiding of module niet plaats. Indien een activiteit omwille van deze reden wordt geannuleerd, zal Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap het eventueel reeds betaalde bedrag terugbetalen. Deelnemer kan in dit geval echter ook kiezen om zonder extra kosten deel te nemen aan een volgende opleidings- of moduleronde.
7.11. Voordat de inschrijvingen van een opleiding of module geopend worden, zorgt Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap ervoor dat de data van de opleidings- of moduledagen bekend zijn. De data van de opleiding of module worden van tevoren geplaatst op de website van Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap. Wanneer deelnemer op een geplande datum niet aanwezig kan zijn, leidt dit niet direct tot het niet behalen van de opleiding of module. Indien deelnemer echter meer dan 80% van de lessen niet aanwezig is, zal dit resulteren in een negatieve eindbeoordeling en slaagt deelnemer niet voor de opleiding of module.
7.12. Bij diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder de (hotel)overnachtingen, gelden de (annulerings)termijnen- en voorwaarden van de derde-aanbieder.

Artikel 8 – Aanvullende voorwaarden opleidingen, modules en lespakketten
8.1. Deelnemer is zich ervan bewust dat het beheersen van de lesstof niet direct mogelijk is en dat Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap zich tot het uiterste zal inspannen deelnemer te onderwijzen, maar dat resultaten ook afhankelijk zijn van andere factoren, zoals de inzet van
deelnemer.
8.2. Deelnemer zal alle door Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap verleende opdrachten naar beste vermogen uitvoeren, maken en invullen.
8.3. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap zal deelnemer nimmer verplichten bepaalde handelingen uit te voeren of beslissingen te nemen. Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van door Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap gegeven advies.
8.4. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is gerechtigd de inhoud van (reeds geplande) activiteiten te wijzigen.
8.5. De lesstof wordt beschikbaar gesteld via een online leeromgeving. Artikel 9 is hiervoor van toepassing.
8.6. De opleidingen en modules bevatten fysieke lesdagen en online bijeenkomsten waar deelnemer samen met andere deelnemers, onder de begeleiding van Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap, oefent met de lesstof en aanvullende uitleg krijgt.
8.7. Buiten de online en offline lessen dient deelnemer rekening te houden met een studiebelasting van 3 tot 5 uur per week.
8.8. De vaardigheden van deelnemer worden getoetst middels het in de praktijk uitwerken van een casus. Deelnemer heeft twee herkansingsmogelijkheden. Wanneer deelnemer een extra herkansing wenst, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.
8.9. De opleiding en modules zijn met zorg door Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap samengesteld en bereiden deelnemer voor op het geven van grondingstherapie. De opleiding en modules hebben echter geen CREBO- of CRKBO-accreditatie. Dit betekent onder meer dat deelnemer geen studiefinanciering kan aanvragen voor het volgen van een opleiding of module.
8.10. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een opleiding of module. In het geval de locatie of datum door haar wordt gewijzigd, heeft deelnemer het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een opleiding of module op een later moment.
8.11. Het is deelnemer niet toegestaan beeld- en geluidsopnames te maken tijdens de lessen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.12. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is gerechtigd deelnemers voor een opleiding of module te weigeren of enkel toe te laten op uitnodiging.
8.13. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een opleiding of module belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende activiteit of toekomstige activiteiten uit te sluiten.
Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende activiteit onverlet.

Artikel 9 – Online leeromgeving
9.1. Toegang tot de online leeromgeving wordt verschaft nadat deelnemer het voor de opleiding of module verschuldigde bedrag heeft voldaan, tenzij anders overeengekomen.
9.2. Indien de content in één keer volledig beschikbaar wordt gesteld, is de online leeromgeving uitgesloten van het herroepingsrecht. Deelnemer komt daardoor niet de mogelijkheid toe de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan, in welk geval de volledige betalingsverplichting blijft bestaan.
9.3. Doordat voor het beschikbaar stellen van de online leeromgeving gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap niet garanderen dat de online leeromgeving op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
9.4. De tijdens de looptijd van de online leeromgeving geleverde informatie blijft eigendom van Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van
deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.
9.5. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het opvolgen en toepassen van de in de online leeromgeving opgedane kennis.
9.6. Het is deelnemer niet toegestaan om haar inloggegevens voor de online leeromgeving aan derden ter beschikking te stellen.
9.7. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de online leeromgeving te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Het is deelnemer niet toegestaan om in de 12 maanden na
afronding van de inhoud van de leeromgeving een soortgelijk aanbod te creëren.
9.8. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap behoudt zich het recht voor deelnemers die misbruik maken van (content van) de online leeromgeving, andere deelnemers lastigvallen, of ander ongewenst gedrag vertonen, van verdere toegang tot de online leeromgeving uit te
sluiten. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap heeft dit recht tot uitsluiting ook, indien zodanige feiten aan Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap bekend zijn, voordat deelnemer toegang heeft gekregen tot de online leeromgeving. Uitsluiting laat de verplichting tot
betaling van de kosten voor de online leeromgeving onverlet.
9.9. Het is deelnemer toegestaan om screenshots te maken van de online leeromgeving. Screenshots mogen in beperkte mate gedeeld worden. Deelnemer is in dit geval gehouden om de naam van Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap te vermelden.
9.10. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is gerechtigd de inhoud van de online leeromgeving uit te breiden, te beperken of aan te passen.
9.11. Het staat Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

Artikel 10 – Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt, buiten wat in de wet is bepaald, verstaan: de verhindering van de uitvoering van de overeenkomst door omstandigheden die Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap of deelnemer redelijkerwijs niet kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van
overmacht zijn ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, epidemie of overheidsmaatregelen. De voorgaande opsomming is niet limitatief.
10.2. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst met een particuliere deelnemer geen doorgang kan vinden, worden de verplichtingen opgeschort zolang deelnemer en Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap niet
aan deze verplichtingen kunnen voldoen. In dit geval zoeken partijen naar een passende oplossing. Beide partijen hebben het recht tot ontbinding, zonder ongedaanmakingsverplichting, indien een passende oplossing uitblijft. Kosten die tot dat moment zijn gemaakt en gewerkte uren worden direct opeisbaar.
10.3. Indien er sprake is van overmacht of andere omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst niet (verder) voltooid kan worden, zal de uitvoering van de overeenkomst verplaatst worden. De betalingsverplichting blijft dan voortbestaan, tenzij anders overeengekomen.
10.4. Als deelnemer de werkzaamheden wil verplaatsen vanwege een pandemie of epidemie, ondanks dat overheidsmaatregelen de doorgang (al dan niet in aangepaste vorm), niet verhinderen, heeft Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap het recht om de hiermee samenhangende kosten door te berekenen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan uit de overeenkomst, tenzij deze schade door opzet of grove schuld is veroorzaakt.
11.2. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden die zijn uitgevoerd op basis van door deelnemer of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
11.3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) het toepassen van de kennis die zij gedurende de opleiding heeft opgedaan.
11.4. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is na afloop van de overeenkomst niet aansprakelijk voor door deelnemer genomen beslissingen of uitgevoerde handelingen, die zij op basis van de door de samenwerking opgedane kennis heeft genomen of uitgevoerd.
11.5. Het terrein waar de offline lessen plaatsvinden, betreft (deels) een terrein in de openlucht. Er kan sprake zijn van modder of andere lastig begaanbare stukken van het terrein. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor dragen van geschikte schoenen en kleding. Indien deelnemer uitglijdt of op een andere manier een blessure oploopt, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap hier niet voor aansprakelijk.
11.6. Bij het deelnemen aan eventuele lichamelijke activiteiten tijdens de opleiding of module blijft deelnemer zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van haar grenzen. Indien deelnemer gedurende of na een activiteit een blessure oploopt, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap hier niet voor aansprakelijk.
11.7. Deelnemer dient ervoor zorg te dragen dat Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap geïnformeerd wordt omtrent eventuele allergieën. Indien deelnemer Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap niet (juist) inlicht en deelnemer een allergische reactie krijgt door het consumeren van etenswaren van de tijdens de opleiding aangeboden maaltijden, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap niet aansprakelijk voor de (gevolgen van de) allergische reactie.
11.8. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen.
11.9. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen van derden.
11.10. Indien deelnemer schade aanbrengt aan materiaal dat door Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap ter beschikking is gesteld ter uitvoering van de overeenkomst, is deelnemer gehouden de taxatiewaarde van dit materiaal te vergoeden.
11.11. Indien Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap een schadevergoeding is verschuldigd voor directe schade, behelst de schadevergoeding niet meer dan het mogelijke bedrag dat een door Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet uitkeert, is de schadevergoeding beperkt tot tweemaal de in de overeenkomst afgesproken prijs, tenzij anders overeengekomen of de redelijkheid en billijkheid anders verlangt.
11.12. Deelnemer vrijwaart Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap tegen iedere aanspraak van derden die voortvloeit uit de door Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom
12.1. Op alle door Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap gegeven adviezen, ter beschikking gestelde content, ter beschikking gesteld (online) lesmateriaal of andere materialen rusten intellectuele eigendomsrechten, deze blijven bij Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap. Het is
deelnemer niet toegestaan materiaal te verveelvoudigen, te verkopen, openbaar te maken of aan te leveren aan derden buiten de licentie of overeengekomen doelen.
12.2. Indien deelnemer de opleiding volledig heeft afgerond met een positief resultaat, is zij gerechtigd om de geregistreerde merknaam ‘grondingstherapeut’ te gebruiken. Deelnemer verkrijgt in dit geval een persoonlijk en beperkt gebruiksrecht voor deze merknaam.
12.3. Het is niet toegestaan om beeld- en geluidsopnames te maken van lessen. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap zal zelf opnames maken van de lessen als naslagwerk.
12.4. Voor het maken van de opnames zal Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap eerst aan deelnemer vragen of zij toestemming geeft voor het filmen. Hiervoor wordt gewerkt met een toestemmingsformulier. Indien deelnemer niet op de opnames wenst te staan, zorgt Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap ervoor dat zij deelnemer niet filmt.
12.5. Indien deelnemer handelt in strijd met de bepalingen uit dit artikel, wordt dit gezien als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap.
12.6. Indien er sprake is van een inbreuk zoals benoemd in het voorgaande lid, zal dit resulteren in een direct opeisbare vergoeding. Deze vergoeding bedraagt driemaal het gebruikelijke licentietarief, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden
schade, en zal aan deelnemer kenbaar gemaakt worden door middel van een sommatiebrief.
12.7. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap kan de beeld- en geluidsopnames die zij gemaakt heeft tijdens de uitvoering van de overeenkomst gebruiken voor haar website en social media. Indien geen persoonsgegevens zichtbaar zijn, mag Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap
opnames gebruiken, tenzij deelnemer hier bezwaar tegen heeft en dit vooraf schriftelijk aan Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap kenbaar maakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op de opnames, zal Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap vooraf toestemming vragen aan deelnemer, alvorens de content te gebruiken. Hiervoor wordt gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 13 – Bijzondere bepalingen
13.1. Partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij verkregen hebben in het kader van de overeenkomst. Informatie is vertrouwelijk, indien dit is medegedeeld of blijkt uit de aard van de verschafte informatie.

  Artikel 14 – Klachten
  14.1. Indien deelnemer een klacht heeft, dient zij deze binnen 2 kalendermaanden na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voorzien van motivatie kenbaar te maken. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap zal binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de klacht schriftelijk reageren. Indien partijen een zakelijke overeenkomst hebben gesloten, geldt een klachttermijn van 30 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht.
  14.2. Wanneer deelnemer tijdens een les een klacht heeft, dient zij dit direct aan Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap kenbaar te maken zodat Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap deze klacht op hetzelfde moment kan herstellen.
  14.3. Indien een klacht, die ontstaan is tijdens een les later wordt ingediend of deelnemer een andere klacht buiten de periode van 2 kalendermaanden kenbaar maakt, is Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap niet gehouden de klacht in behandeling te nemen of gerechtigd
  extra kosten voor de behandeling van de klacht in rekening te brengen. Dit geldt eveneens voor de klachttermijn van 30 kalenderdagen bij zakelijke overeenkomsten.
  14.4. Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap dient in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek waar de klacht op van toepassing is te herstellen.
  14.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
  14.6. Een particuliere deelnemer kan ervoor kiezen om haar klacht in te dienen via het ODR- platform van de Europese Unie. Deelnemer is hier echter niet toe verplicht en zij kan Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap ook direct contacteren om haar klacht kenbaar te
  maken.

  Artikel 15 – Geschillenbeslechting
  15.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  15.2. Indien zich een geschil tussen deelnemer en Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap voordoet, zullen zij eerst proberen dit geschil in samenspraak te beslechten. Partijen zullen enkel wanneer dit niet lukt een beroep doen op de rechter.
  15.3. Geschillen tussen deelnemer en Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap is gevestigd, tenzij de wet anders verplicht.
  15.4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Centrum voor Vrouwelijk Leiderschap en betrokken derden 12 maanden.

  ×